Quy định bảo mật

Chào mừng Quý bạn đến với trang web Gama Group. Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này. Điều Khoản Sử Dụng điều chỉnh việc bạn sử dụng và truy cập Nền Tảng (như được định nghĩa dưới đây) và việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây). Bằng cách truy cập vào Nền Tảng và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này, qua đó cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và GamaGroup (như được định nghĩa dưới đây). Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng này hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ. Nếu bạn sử dụng các công cụ tương tác GamaGroup cung cấp trên Nền Tảng, thì Điều Kiện Và Điều Khoản Công Cụ Tương Tác Trên Nền Tảng sẽ được áp dụng.

Bạn phải có tài khoản Gama Group và phải từ 18 tuổi trở lên mới được truy cập và sử dụng các chức năng được bảo vệ bằng mật khẩu và/hoặc các chức năng được bảo mật trên Nền Tảng và/hoặc sử dụng Dịch Vụ. Bạn không được cố tình truy cập trái phép vào các chức năng này, hoặc vào bất kỳ phần thông tin được bảo vệ khác trên Nền Tảng và/hoặc Dịch Vụ này thông qua bất kỳ hình thức nào mà không được Gama Group cho phép.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, được sự đồng ý của họ đối với các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và đồng ý chịu trách nhiệm đối với: (i) hành động của bạn; (ii) bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc mua Sản Phẩm; và (iii) bạn chấp nhận và tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu bạn không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và/hoặc truy cập Nền Tảng và/hoặc sử dụng Dịch Vụ này và/hoặc mua Sản Phẩm mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn phải dừng những hành động này ngay lập tức.

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH
Trừ khi được định nghĩa khác đi, các định nghĩa và diễn giải được nêu trong Phụ Đính 1 sẽ được áp dụng cho Điều Khoản Sử Dụng này.

2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ / HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG

2.1 Hướng dẫn sử dụng Nền Tảng và/hoặc Dịch Vụ
• GamaGroup cấp quyền cho bạn sử dụng và truy cập vào Nền Tảng để mua sắm trên Nền Tảng theo các điều khoản và điều kiện cụ thể.

• Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các hướng dẫn, thông báo, quy chế hoạt động và chính sách cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và / hoặc truy cập vào Nền Tảng, cũng như bất kỳ điều chỉnh nào đối với những quy định đề cập trên đây do GamaGroup ban hành vào từng thời điểm. GamaGroup có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động và hướng dẫn này vào bất kỳ lúc nào với thông báo trước phù hợp với quy định pháp luật và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào như vậy kể từ khi những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải trên Nền Tảng.

2.2 Các Hoạt Động Bị Giới Hạn
Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG:

a) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

(b) sử dụng Nền Tảng hoặc Dịch Vụ cho các mục đích bất hợp pháp;

(c) cố tình truy cập trái phép hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn hệ thống máy tính hoặc hệ thống mạng được kết nối với Nền Tảng hoặc Dịch Vụ;

(d) đăng tải, quảng cáo hoặc truyền tải qua Nền Tảng hoặc Dịch Vụ bất kỳ Tài liệu Bị Cấm nào;

(e) can thiệp vào việc sử dụng Nền tảng hoặc Dịch Vụ của người khác;

(f) sử dụng hoặc đăng tải bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu, theo bất kỳ cách thức nào mà bạn có lý do để nghi ngờ rằng những phần mềm hoặc tài liệu này có chứa vi rút, các yếu tố gây hỏng hóc, mã độc hại hoặc các thành phần có hại khác mà có thể làm suy yếu hoặc làm hỏng dữ liệu trên Nền Tảng hoặc làm hỏng hoặc can thiệp vào máy tính hoặc thiết bị di động của Khách Hàng khác hoặc Nền Tảng hoặc Dịch Vụ;

(g) sử dụng Nền Tảng hoặc Dịch Vụ không tuân theo chính sách sử dụng được cho phép của bất kỳ mạng máy tính có kết nối, bất kỳ tiêu chuẩn sử dụng mạng Internet nào và bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào được áp dụng.